Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní prostředí pro budoucí generace

30. 10. 2008

Environmentální politika v programu Mladých sociálních demokratů

 

Vliv člověka na životní prostředí

 

   Mladí sociální demokraté si uvědomují, že ekonomické aktivity lidstva významně ovlivňují kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. Vedle viditelných projevů v podobě zhoršené kvality ovzduší v městských aglomeracích, zvyšování množství komunálního i průmyslového odpadu, dopadů kyselých dešťů na naše lesy, atd., je dnes lidstvo vystaveno obtížně uchopitelným celosvětovým procesům. Jejich symbolem se stalo globální oteplování, které představuje jednu z největších hrozeb pro svět.

 

  Ačkoli náklady na odstranění škod způsobených klimatickými změnami budou ohromné, vyspělé země budou schopny přes veškeré problémy toto břemeno nést. Dopad globálního oteplování na chudé země však bude mnohem drastičtější. V jeho důsledku se mnohem rychleji rozšiřují pouště, čímž ubývá zemědělské půdy v rozvojovém světě. Narůstajícím problémem, který představuje stále aktuálnější hrozbu pro miliardy obyvatel Země, je rostoucí nedostatek zdrojů pitné vody. V důsledku obou jevů mnohé chudé země již dnes nejsou schopny zajistit základní potraviny pro své obyvatele. Uvědomujeme si však, že před těmito problémy nemůžeme v České republice ani v Evropě zavírat oči. Globální oteplování totiž dává vzniknout novému fenoménu, tzv. klimatickým nebo také environmentálním uprchlíkům. Miliony lidí nebudou v blízké době schopni dále žít ve své domovině a budou hledat útočiště před extrémním klimatem jinde. Ve výsledku jejich část bude směřovat do vyspělých zemí.

 

  Mladí sociální demokraté jsou z těchto důvodů přesvědčeni, že klimatické změny nejsou abstraktním problémem, ale skutečnou hrozbou pro nás pro všechny. Zároveň však ochranu životního prostředí nechceme omezit pouze na opatření bránící nárůstu světové teploty. Klesající rozmanitost života na Zemi, znečištění světových moří nebo exploatace omezených zdrojů naší planety jsou dalšími celosvětovými problémy, které jsme připraveni řešit. Nevidíme však cestu pouze ve zvláštní politice ochrany životního prostředí, respektive klimatu, ale v uceleném přístupu k udržitelnému rozvoji naší společnosti. Nezbytné kroky musí být přijaty ve všech oblastech lidské činnosti, abychom mohli předat Zemi budoucím generacím ve stavu, v jakém jsme ji dostali od svých předků.

 •  

  Prosazujeme environmentálně odpovědný přístup ve všech oblastech politiky a veřejného života, energetikou a dopravou počínaje, školstvím, zahraniční politikou nebo obranou konče.

 • Voláme po komplexní ochraně životního prostředí, kterou považujeme za svoji prioritu a proto chceme využívat veškerých legislativních i fiskálních opatření na české i evropské úrovni.

 

Čistá a šetrná energetika jako základ udržitelného rozvoje

 

 

  V oblasti energetické politiky čelíme dvěma vzájemně provázaným výzvám. Jejich společným znakem je skutečnost, že jsou důsledkem závislosti našeho hospodářství a našeho způsobu života na využívání fosilních paliv. Zaprvé současná podoba energetiky má významný podíl na procesu globálního oteplování. Většina našich potřeb je uspokojována prostřednictvím ropy, zemního plynu a v menší míře uhlí. Především spotřeba ropy a zemního plynu má stále růstovou tendenci, což je ve světle prvních příznaků klimatických změn neudržitelný trend. Druhým negativním aspektem naší závislosti na fosilních palivech jsou bezpečnostní dopady, jež jsou zesilovány rostoucím podílem dovozů na uspokojování evropských energetických

potřeb. Příčinou je především skutečnost, že dovážené suroviny pocházejí z politicky nestabilních oblastí nebo oblastí s netransparentním fungováním trhu s energiemi. Dalším faktorem, který podporuje obavy občanů o bezpečnost a udržitelnost dodávek energie, jsou astronomické ceny energetických surovin, které se budou vzhledem k rostoucí poptávce ve světě nadále zvyšovat. Ve výsledku tato situace postihuje nejvíce občany s nižšími a středními příjmy, kteří ponesou největší váhu jakéhokoliv rozhodnutí vedoucího k nárůstu dovozů ropy a zemního plynu.

 

 • Podporujeme větší využití alternativních zdrojů v České republice a Evropské unii.
 • Podporujeme investiční projekty zaměřené na rozvoj solární, a geotermální energie.
 • Chceme rozvíjet energii vyráběnou z biomasy, jejíž zpracování v menších obcích bude mít pozitivní vliv na rozvoj venkova a zvýšení zaměstnanosti.
 • Žádáme, aby stát podporoval investice do obnovitelných zdrojů, zlepšení informovanosti podnikatelských subjektů i veřejnosti, podporu výzkumu a vývoje uplatnitelných technologií a zpřístupnění know-how malým a středním podnikatelům.

 

Jaderná energetika jako jedna z cest

 

  Mladí sociální demokraté jsou rovněž přesvědčeni, že apriorní odmítnutí jaderné energie není řešením energetické situace České republiky. Především se obáváme, že zastavení vývoje v této oblasti povede k radikálnímu zvýšení závislosti na dováženém zemním plynu. Výsledným efektem bude především zdražení cen elektřiny pro nižší a střední příjmové vrstvy. A přestože jsme si vědomi možných rizik spojených s dalším využitím jaderné energie, jsme přesvědčeni, že celkové přínosy tohoto zdroje převažují. V tomto směru chceme podporovat mezinárodní vědecké projekty, zejména zaměřené na zvyšování efektivnosti a bezpečnosti jaderných zařízení a vývoj čtvrté generace reaktorů.

 

 • Podporujeme jadernou energetiku jako jednu z cest.
 • Chceme, aby Česká republika více investovala do výzkumu a vývoje nových jaderných technologií, které jsou relativně čistým zdrojem elektřiny.
 • Podporujeme mezinárodní vědecké projekty, zejména ty projekty zaměřené na zvyšování efektivnosti a bezpečnosti jaderných zařízení a vývoj čtvrté generace reaktorů.

 

Úspory energie

 

  Přestože usilujeme o společnost nezávislou na fosilních palivech, jsme si vědomi, že čisté ekonomiky není možné dosáhnout ve střednědobém horizontu. Uvědomujeme si také, že nejlevnější a nejčistší energií je ta, kterou nespotřebujeme. Proto prosazujeme ucelený akční plán na zvyšování energetických úspor. Podporujeme tedy programy subvencující tepelné izolace obytných a dalších budov. Významnými v této oblasti mohou být i přísnější energetická kritéria pro nové domácí spotřebiče a lepší informovanost spotřebitelů.

 

 • Usilujeme o to, aby Česká republika více využívala moderní, úspornější a čistější technologie, které jsou již dnes dostupné.
 • Prosazujeme, aby proběhla další modernizace českých uhelných elektráren, včetně zavádění nových technologií na zachycování a uskladňování uhlíku.

 

Ohleduplná a efektivnější doprava

 

  Společně s energetikou má doprava největší podíl na produkci skleníkových plynů. Mladí sociální demokraté proto prosazují udržitelnější dopravní systémy, které budou šetrnější k našemu životnímu prostředí. Zejména jsme znepokojeni nárůstem silniční dopravy v Evropě. Například narůstající množství kamionů na českých vozovkách nebo dokonce v takových citlivých oblastech jako jsou Alpy je v naprostém rozporu s naší představou udržitelné a čisté dopravy.

 

  Mladí sociální demokraté proto považují za nezbytné pro omezení znečištění způsobované dopravou upřednostňovat železniční a kombinovanou dopravu před kamionovou dopravou.

  Doprava se stává velmi aktuálním problémem zejména ve městech. Dopady znečištění způsobených nadměrnou automobilovou dopravou na lidské zdraví nelze dlouhodobě tolerovat.

 

 • Podporujeme optimalizaci železničních koridorů na národní i evropské úrovni a výstavbu železničních a logistických terminálů.
 • Podporujeme převedení části stávajících pravomocí na evropské instituce, jelikož jsme přesvědčeni, že mnohem lepších výsledků v oblasti dopravy může být dosaženo v rámci Evropské unie. V důsledku by mohlo být dosaženo větší koherence dopravní politiky v Evropě, což by vedle finančních úspor mělo vést k rozvoji ekologičtějších forem dopravy.
 • Podporujeme zvyšování investic do rozvoje sítí hromadných dopravních prostředků v našich městech. Jsme přesvědčeni, že toho může být dosaženo za předpokladu zachování jejich finanční dostupnosti.
 • Prosazujeme větší přijetí odpovědnosti veřejné sféry za hromadnou dopravu tak, aby byla více využívána.

 

 

 

Výzkum a vývoj ekologických technologií jako předpoklad ochrany životního prostředí

 

 

  Mladí sociální demokraté považují za předpoklad úspěšné ochrany životního prostředí zvýšení výdajů na výzkum a vývoj tzv. zelených technologií. Především se jedná o nové technologie a výrobní procesy zaměřené na zvýšení účinnosti a úspory v průmyslu a energetice. Chceme však větší pozornost také věnovat technologiím zmírňujícím dopad lidské činnosti na biosféru a pomáhajícím snižovat znečištění. V neposlední řadě jsme přesvědčeni, že bude nezbytné vyvinout nové postupy v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, které by zabezpečily potřeby rostoucí lidské populace a zároveň snížili ekologické dopady.

 

  Jsme přesvědčeni, že veřejná podpora je jedním ze základů pro uplatnění nových technologií a postupů. Zároveň jsme si však vědomi, že bude nezbytné přizpůsobit národní i evropskou legislativu tak, aby podporovala přechod jejich přechod z výzkumných zařízení do praxe.

 

  Domníváme se, že bude nezbytné zvážit nová daňová opatření, která by se vztahovala na jiné další činnosti poškozující naše prostředí.

 

 • Požadujeme proto, aby došlo k navýšení výdajů poskytovaných Evropskou unií a jejími členskými zeměmi, v rámci podpory výzkumu a vývoje, do této oblasti.
 • Podporujeme zavádění nových daňových nástrojů zvýhodňujících výrobu šetrnou k životnímu prostředí a světovému klimatu. Příkladem, jak zmírňovat negativní externality průmyslové výroby, je zavedení evropského systému obchodování s emisními povolenkami.
 • Navrhujeme, aby se systém obchodování s emisními povolenkami vztahoval i na další skleníkové plyny jako např. oxid dusný a perfuorouhlovodíky.

 

 

Podporujeme aktivní politiky ochrany životního prostředí

 

  Mladí sociální demokraté jsou přesvědčeni, že je nezbytné vytvořit na národní, evropské a celosvětové úrovni lepší právní rámec podporující ochranu životního prostředí a postihující aktivity, které jej poškozují. Základem považujeme dosažení silnější mezinárodní dohody o klimatických změnách, která nahradí Kjótský protokol. Tato dohoda musí zahrnout jak všechny vyspělé země, tak většinu zemí rozvojových za podmínek spravedlivých pro lidi žijící v chudobě. Jako velmi znepokojující považujeme skutečnost, že největší produkce znečištění, Spojené státy, se staví negativně k globálnímu klimatickému režimu.

           

  Klimatický protokol je však pouze jednou ze součástí mezinárodního práva v oblasti životního prostředí. Stále přetrvávají problémy v souvislosti s ochranou biodiverzity či ochrany vodních zdrojů. Mezinárodní společenství rovněž doposud není schopné také zajistit pravidla pro lepší využití přírodních zdrojů nebo nástroje předcházející jevům jako nezákonné těžbě dřeva či mezinárodnímu obchodu s ohroženými druhy.

 

 • Chceme zlepšit systém ekologického vzdělávání, který by české mládeži zprostředkoval informace, které potřebují pro odpovědnější rozhodování.
 • Požadujeme reformu mezinárodních institucí tak, aby environmentální aspekty byly zohledněny při jejich činnosti. Proto budeme usilovat o lepší naplňování mezinárodních norem v oblasti životní prostředí na národní i evropské úrovni.
 • Požadujeme, aby jakákoliv česká vláda přijala dosažení takovéto dohody za jednu ze základních priorit své zahraniční politiky a ve vztazích se všemi partnery, včetně Spojených států.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář