Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hospodářství

25. 10. 2008

 

Zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky

  Preferujeme stabilní a trvalý růst hospodářství, který bude založen na zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky s nově definovanou aktivní rolí státu. Stabilní ekonomická situace je základní podmínkou zlepšení postavení mladých lidí v dnešní společnosti. Zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického růstu musí být současně prioritou při vyrovnávání rozdílů mezi Českou republikou a dalšími státy Evropské unie.

  Vláda České republiky musí podporovat exportní výkonnost domácích firem a příliv zahraničních investorů, kteří přinesou do české ekonomiky silné kapitálové zázemí dlouhodobého charakteru, moderní technologie, know-how, odbytovou perspektivu na náročných zahraničních trzích a zkušenosti v řízení. Tyto investice musí směřovat do výrob s nejvyšší přidanou hodnotou a jejich podmínkou musí být také reinvestování zisků v České republice v horizontu nejméně 5 let.

Proto aby došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky :

 • podporujeme provedení urychlené a důsledné restrukturalizace a revitalizace českého průmyslu,
 • zdůrazňujeme význam efektivního využívání strukturálních fondů a Kohezního fondu EU Evropské unie pro ekonomický a sociální rozvoj regionů a sektorů České republiky,
 • podporujeme další prohloubení systému investičních pobídek pro české a zahraniční investory, zejména vytváření nových průmyslových zón a využívání již existujících, které budou zabezpečeny technickou a dopravní infrastrukturou,
 • považujeme za klíčové rozsáhlé investice do dopravní, bytové infrastruktury či investice do ochrany životního prostředí, které jsou podmínkou ekonomického růstu, snižování nezaměstnanosti a odstraňování zaostalosti některých krajů,
 • upřednostňujeme využití části výnosů z privatizace na výstavbu cenově dostupných bytů pro mladé rodiny s dětmi a budování technické a dopravní infrastruktury, především železnice,
 • podporujeme investice do vědy, výzkumu a vzdělání a především pak do rozvoje lidského kapitálu a kvalifikace zaměstnanců,
 • stavíme se za odstraňování tarifních a netarifních bariér vývozu, zahraničně obchodní strategie, obchodně diplomatické aktivity, organizačně koordinační řízení státní proexportní politiky,
 • jsme pro posílení financování a pojišťování vývozu se státní podporou
 • podporujeme rozvoj malého a středního podnikání, protože právě zde spatřujeme velmi důležitý potenciál pro další růst a pracovní příležitosti.

Státní rozpočet a veřejné finance

  Uvědomujeme si, že státní rozpočet je nejdůležitější součást veřejných rozpočtů (veřejných financí). Prosazujeme proto posílení investičních výdajů státního rozpočtu České republiky, které pomohou vytvořit podmínky pro nastartování stabilního ekonomického růstu. Není nám cizí myšlenka krátkodobého deficitního rozpočtu, avšak v dlouhodobém horizontu preferujeme rozpočet vyrovnaný.

  Zasazujeme se o modernizaci a značné zjednodušení daňového systému. Jsme zároveň pro prohloubení daňového zvýhodnění mladých rodin s dětmi. Jsme pro odstranění daňového dumpingu v Evropské unii a pro jednotné sazby daně z příjmů právnických osob. Žádáme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže důsledně potíral nekalé soutěžní praktiky, obzvláště pak cenové dohody.

Podporujeme proto:

 • maximální využití všech nástrojů fiskální politiky k nastartování hospodářského růstu aoživení domácí ekonomiky,
 • prosazení dlouhodobě vyrovnaného státního rozpočtu a zároveň aby rozpočtový deficit nepřesáhl maastrichtské kriterium 3 % HDP, a to nejpozději se vstupem České republiky do Evropské měnové unie,
 • změnu parametrů důchodového zabezpečení, která umožní dosažení rovnováhy mezipříjmy a výdaji důchodového účtu při zachování průběžného systému financování jako dominantního pilíře,
 • posílení principu progresivity zdanění příjmů u fyzických osob, zvýšení spotřebních daní,
 • přesunutí daňového břemene na činnosti škodící životnímu prostředí,
 • zprůhlednění hospodaření a činnosti státem řízených institucí jako je Fond národního majetku, Konsolidační banka, Česká finanční a Česká inkasní.

Nezaměstnanost

  Podporujeme tržní ekonomiku, nikoliv tržní společnost. Nezaměstnanost považujeme obecně za jeden z největších problémů současné transformující se české společnosti, který má své negativní důsledky nejen ekonomické, ale především sociální, a postihuje především mladé lidi. Proto se budeme v první řadě snažit přispět k vyřešení vysoké nezaměstnanosti mladých lidí, zejména absolventů středních škol a odborných učilišť.

  Vzhledem ke skutečnosti, že největší část procenta nezaměstnanosti má strukturální charakter, je nezbytné se při úvahách o snižování míry nezaměstnanosti soustředit na podporu restrukturalizace mikrosféry.

  Považujeme za důležité zdůraznit, že stát musí umožnit všem stejné příležitosti najít si zaměstnání, aby každý mohl uplatnit své znalosti a dovednosti. Především je nutné zajistit větší přísun investic do regionů s vysokou nezaměstnaností.

Budeme se proto snažit :

 • podporovat kroky vedoucí ke snížení prudkého nárůstu míry nezaměstnanosti a jejího následného snižování,
 • usilovat o rozšíření systému rekvalifikací (např. vznik rekvalifikačních center) a vytváření nových pracovních příležitostí, které umožní uvést do souladu strukturu trhu práce, který se v naší ekonomice vyznačuje trvalým převisem nabídky práce nad poptávkou popracovních silách,
 • požadovat zvýšení finančního příspěvku zaměstnavatelům, kteří vytvářejí pracovní místa pro absolventy evidované na úřadech práce,
 • usilovat o daňové zvýhodnění zaměstnavatele, který přijme absolventa do pracovního poměru,
 • jsme proti jakékoliv diskriminaci při přijímání nových pracovních sil,

Odbory

  Považujeme odbory za jednu ze základních součástí moderních vyspělých států a vnímáme jejich nezastupitelnou roli v procesu kolektivního vyjednávání na všech úrovních.

  Odbory by měly chránit jednotlivce proti svévolnému jednání zaměstnavatelů, ale zároveň by měly přispívat k překonání tradičních konfliktů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

  Odborové organizace a hnutí by měly umožnit vytvoření konsensu pro změny, aby zaměstnanci měli příležitost být odměněni spolu se zaměstnavatelem za úspěch.

 

Právní regulace hospodářské politiky

  V souvislosti s hospodářským růstem se nesmí zapomínat na právní regulaci hospodářské politiky, která musí všem zabezpečit stejné příležitosti pro podnikání a umožní zabránit negativním dopadům transformace ekonomiky.

  Cestou ke zlepšení právní regulace hospodářské politiky je přejímání osvědčených zákonů států Evropské unie v rámci procesu harmonizace českého práva s právem EU.

Budeme proto prosazovat :

 • zefektivnění činnosti státní správy a soudů především přijetím zákona o státní službě aprovedením reformy soudnictví,
 • vznik finanční policie a zavedení majetkových přiznání, které budou pozitivním krokem ke zlepšení daňové disciplíny,
 • účinné nástroje pro boj proti praní špinavých peněz,
 • větší průhlednost kapitálového trhu a ochrana minoritních akcionářů - posílení postavení Komise pro cenné papíry, která dohlíží na kapitálový trh,
 • posílení významu institutu vyrovnání, zrychlení konkursního řízení a exekuce - zajištění rychlé vykonatelnosti soudních rozhodnutí prostřednictvím soukromých exekutorů,
 • větší ochranu spotřebitele prostřednictvím transparentnosti informací v obchodním styku atím snižování transakčních nákladů společnosti.

Shrnutí kapitoly

  Jednou z priorit hospodářské politiky musí být zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky zejména ve vztahu k zemím Evropské unie. Podpora domácího průmyslu musí směřovat především do výrob s nejvyšší přidanou hodnotou. U zahraničních firem se stavíme za podmínkou reinvestování jejich zisků v České republice v horizontu nejméně 5 let.

  Považujeme za klíčové rozsáhlé investice do dopravní, bytové infrastruktury či investice do ochrany životního prostředí, které jsou podmínkou ekonomického růstu, snižování nezaměstnanosti a odstraňování zaostalosti některých krajů. Podporujeme investice do vědy, výzkumu a vzdělání a především pak do rozvoje lidského kapitálu a kvalifikace zaměstnanců.

  Jsme pro odstranění daňového dumpingu v Evropské unii a pro jednotné sazby daně z příjmů právnických osob.

  Jsme proti vytváření dohod mezi českými bankami o výši poplatků a úroků za služby zákazníkům, v jejichž důsledku je cena bankovních služeb v ČR jedna z největších v EU.

  Podporujeme tržní ekonomiku, nikoliv tržní společnost. Nezaměstnanost považujeme obecně za jeden z největších problémů současné české společnosti, který má své negativní důsledky nejen ekonomické, ale především sociální, a postihuje především mladé lidi. Proto se budeme v první řadě snažit přispět k vyřešení vysoké nezaměstnanosti mladých lidí, zejména absolventů středních škol a odborných učilišť.

  V souvislosti s hospodářským růstem se nesmí zapomínat na právní regulaci hospodářské politiky, která musí všem zabezpečit stejné příležitosti pro podnikání.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář