Jdi na obsah Jdi na menu
 


Globalizace

25. 10. 2008

  Vývoj společnosti s sebou přináší daleko rychlejší přenos informací, vede k odstraňování bariér mezi ekonomikami jednotlivých států, k jejich propojování, ke vzniku nadnárodních společností jejichž síla převyšuje síly jednotlivých národních států.

  Uvědomujeme si negativní dopady, které s sebou přináší proces globalizace na současnou společnost. Svět není na globalizaci dostatečně připraven. Ta vede ke značnému prohlubování rozdílů mezi ekonomickou silou a životní úrovní rozvinutých zemí a chudých zemí. Bohaté státy se stávají ještě bohatší a chudé, i když roste i jejich životní úroveň, relativně ještě chudší. Prohlubování majetkových rozdílů se týká nejen jednotlivých států, ale i jednotlivých vrstev uvnitř států. Jsme svědky zániku střední třídy. Proces globalizace nabízí také možnosti užší mezinárodní spolupráce na odstranění bídy chudých zemí, leč je zřídkakdy tímto způsobem využíván.

  Regulační mechanismy národních států a jejich ekonomik stejně jako existující mezinárodní instituce nejsou schopny ve stávající podobě zabránit finančním krizím a zneužívání ekonomické moci velkými nadnárodními korporacemi, které ve svých krocích berou jen malý ohled na potřeby společnosti. Mezinárodní instituce jako MMF a Světová banka některými svými kroky napomohly k negativnímu vývoji v řadě chudých zemích.

  Ekonomické úspory, které s sebou globalizace přináší se stále více kumulují v omezené skupině států, firem, jedinců a nejsou využívány ve prospěch celé lidské společnosti jako celku. Výhody globalizace a růst životní úrovně se nesmí týkat pouze privilegované části světa či vrstvy lidí, ale všech jeho obyvatel. Nesmí nadále jít o nekontrolovanou polarizaci chudoby a bohatství, ale spíše o usměrňovanou harmonizaci světového společenství která povede k rozvoji celého lidstva.

Aby byly odstraněny negativní jevy globalizace je třeba učinit následující kroky:

  • Reformovat MMF, Světovou banku a WTO. Musí být svolána mezinárodní konference, která by stanovila zásady reformy těchto nadnárodních finančních institucí tak, aby se staly nástrojem vyrovnávání rozdílů mezi chudými a bohatými zeměmi. Přitom nesmí být omezována práva těchto zemí rozhodovat o svém osudu a politickém uspořádání.
  • Okamžité oddlužení chudé země.
  • Světové společenství  a především rozvinuté země, které nesou nemalou vinu za problémy chudých zemí, musí vynaložit dostatečné prostředky a úsilí na růst vzdělanosti, vybudování základů funkční ekonomiky a infrastruktury a nastartování trvale udržitelného ekonomického růstu v těchto zemích.
  • Vytvořit regulační pravidla, které by v mezinárodním měřítku zabránily finančním krizím či využívání slabosti ekonomicky chudých zemí zeměmi vyspělými.
  • Důsledně dodržovat pravidla hospodářské soutěže a prosazovaly principy trvalé udržitelnosti.
  • Globalizovat odborové hnutí tak jako se globalizoval kapitál a nadnárodní korporace.
  • Zabránit mezinárodnímu sociálnímu dumpingu, zvyšování konkurenceschopnosti výrobku na úkor pracujících.
  • Zpřístupnit kvalitní vzdělání obyvatelům chudých zemí. Zvláště pak podporujeme vytvoření Mírových kolejí , kde by společně studovali zástupci znepřátelených národů.

  Za předpokladu současného odstraňování ekonomické nerovnosti, uplatnění výhod pramenících z procesu globalizace v celosvětovém měřítku a zavedení funkčního regulačního systému podporujeme globalizaci jako trend k sjednocování lidstva.

Shrnutí kapitoly

  Proces globalizace je třeba přijmout jako nezbytný a v mnohých rysech pozitivní jev, který může vést k narovnání rozdílů mezi národy a sjednocení lidstva. Je třeba si však uvědomit i jeho negativní projevy a důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme vytvořit nový systém nadnárodních regulačních institucí, které by negativní trendy minimalizovaly. V procesu globalizace musí jít nadále o těsnější spolupráci, nikoliv nekontrolovanou konkurenci zájmových skupin. Proto se stavíme za zpřístupnění výsledků pokroku co nejširší veřejnosti na celém světě, dále za hospodářskou a sociální pomoc nejchudším zemím.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář