Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doprava

25. 10. 2008

  Budoucnost České republiky, Evropy a světa je nemyslitelná bez rozvinuté dopravní infrastruktury umožňující rychlý, plynulý a k životnímu prostředí šetrný  pohyb osob a zboží.

  Pohyb zboží je zapotřebí rozdělit do dvou kategorií. Jednak se jedná o zboží, které je za rozumných nákladů dostupné a vyrobitelné na daném území a jednak zboží u kterého tomu tak není. V prvém případě je třeba vyloučit zbytečnou dopravu, v druhém volit co nejšetrnější způsob dopravy.

Hromadná doprava

  Vždy je třeba upřednostnit hromadnou dopravu před individuální dopravou z důvodu efektivnějšího využívání zdrojů a šetrnosti k životnímu prostředí. Především se to týká dopravy osob ve městech kdy dochází nezřídka k blokování hromadné dopravy dopravou individuální.

  Jsme si vědomi toho, že dopravní obslužnost má dopady do ostatních sfér, především zaměstnanosti a  regionálního rozvoje. Proto se stavíme za  nárok každého občana na dopravní obslužnost jeho obce a regionu.

Železniční doprava

  Vzhledem k existenci stávající sítě,  přepravní kapacitě a šetrnosti k životnímu prostředí představuje ideální způsob páteřní dopravy pro valnou většinu zboží a osob.

  Transformace železniční dopravy nesplnila očekávání, neboť nepřinesla zásadní změny do její organizace a ekonomického rámce. Navíc nedošlo k narovnání podmínek na přepravním trhu. Aby bylo zajištěno stabilní fungování železniční dopravy musí jednak dojít k jejímu propojení a sjednocení v evropském rámci a to zejména v rámci EU a jednak musí být vyřešen a postaven na reálná základ její ekonomický rámec. Vstup soukromých subjektů nesmí narušit provázanost infrastruktury.

  Je třeba zajisti propojení hlavních evropských center vysokorychlostními železničními trasami umožňujícími jízdu rychlostí 300 až 500 km/hod a to buď na konvenčním nebo nekonvenčním základě.

Silniční doprava

  Silniční doprava by neměla být pojímána jako alternativa a konkurence, ale jako doplněk k železniční dopravě, které náleží úloha páteřní dopravy.

  Přebujelá individuální automobilová doprava představuje jeden z vážných problémů současnosti. U nově budovaných dálnic je potřeba zvážit, zda krátkodobé ekonomické přínosy převažují nad dlouhodobými negativními dopady na životní prostředí. Jedná se především o zábor půdy, a to nezřídka zemědělské. Je však nezbytné z hlediska konkurenceschopnosti ekonomiky dobudovat základní síť páteřních komunikací včetně návaznosti na zahraničí. Nelze přitom zapomínat na péči o komunikace nižší kategorie.

  Zároveň musí dojít k narovnání podmínek pro všechny druhy dopravy. To se týká především vztahu silniční a železniční dopravy, kdy je často preferována silniční doprava na úkor dopravy železniční.

Vodní a námořní doprava

  Vodní dopravě připadá především úloha přepravy hromadných substrátů. V případě vnitrozemské vodní dopravy je třeba se vyvarovat konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí. Úkolem námořní dopravy je mezikontinentální přeprava velkých zásilek a hromadných substrátů.

Letecká doprava

  Jejím úkolem by měla být především rychlá přeprava osob a drobného zboží na velké vzdálenost. V západoevropském a středoevropském prostoru by měla být vnitroevropská letecká doprava stále více nahrazována dopravou železniční.

Nekonvenční způsoby dopravy

  Česká republika musí aktivně sledovat a být připravena na nástup nových technologií v oblasti dopravy včetně nekonvenčních způsobů dopravy a  začít se na ně intenzivně připravovat. Podporujeme vývoj dopravních technologií šetrných k životnímu prostředí.

 Shrnutí kapitoly

  Budoucnost České republiky, Evropy a světa je nemyslitelná bez rozvinuté dopravní infrastruktury umožňující rychlý, plynulý a k životnímu prostředí šetrný  pohyb osob a zboží.

  Vždy je třeba upřednostnit hromadnou dopravu před individuální dopravou z důvodu efektivnějšího využívání zdrojů a šetrnosti k životnímu prostředí. Je třeba zajistit nárok každého občana na dopravní obslužnost jeho obce a regionu. Musí dojít k narovnání podmínek pro všechny druhy dopravy. To se týká především vztahu silniční a železniční dopravy, kdy je často preferována silniční doprava na úkor dopravy železniční.

  Česká republika musí aktivně sledovat a být připravena na nástup nových technologií v oblasti dopravy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář